KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller bland annat en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur.

Strukturen ska främja bättre samordning och en tydligare ansvarsfördelning mellan berörda parter inom e-hälsofrågorna i syfte att bättre kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter i berörda sektorer.

– Handlingsplanens inriktning har stor betydelse för landets landsting, regioner och kommuner. I och med detta tar vi ett nationellt ansvar för de gemensamma och grundläggande förutsättningar som är nödvändiga för att möjliggöra en verksamhetsnära utveckling i hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.

– Vi har sedan tidigare sett ett behov av en starkare nationell samordning av e-hälsofrågorna för att skapa effektivitet i arbetet. Med den nya strukturen kan vi undvika dubbelarbete i berörda verksamheter och se till att digitaliseringens möjligheter snabbare slår igenom fullt ut i hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Att gemensamt utveckla e-hälsoarbetet är en viktig del när vi moderniserar socialtjänstens arbete och utvecklar den svenska modellen. Genom att stat, kommun och landsting arbetar tillsammans i det här kommer vi att kunna nå längre fortare. Det handlar om att digitaliseringens möjligheter ska komma fler till godo, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den nya strukturen ingår som en del av den handlingsplan för genomförandet av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och SKL nu slutit en överenskommelse om.

Handlingsplanen lägger särskilt fokus på nationell standardisering och ett av förslagen är att ett Nationellt forum för standardisering inom e-hälsa ska inrättas. Forumet ska bl.a. utgöra arena för strategisk koordinering av pågående utvecklingsinsatser, av nationellt gemensamt intresse, inom standardisering på e-hälsoområdet samt identifiera och peka på områden av betydelse för gemensamma satsningar. Andra insatser som föreslås är bl.a. bättre system för uppföljning samt omvärldbevakning inom e-hälsoområdet.

Handlingsplanen samt samverkans- och samordningsstrukturen i denna täcker åren 2017-2019.

  • Styr- och samverkansorganisationen ska enligt överenskommelsen vara uppdelad mellan ett politiskt högnivåråd bestående av politiska företrädare från staten och SKL. Rådet ska följa handlingsplanens utveckling och måluppfyllelse. I ett senare skede kan ett internationellt råd skapas för att sätta Sveriges arbete med e-hälsofrågorna i ett internationellt sammanhang.
  • En styrgrupp med politisk representation från staten och SKL ska ansvara för att styra och följa upp handlingsplanens genomförande samt sätta upp och vidareutveckla den gemensamma samverkansorganisationen.
  • Ett nationellt råd bestående av beslutsfattare från berörda organisationer från det civila samhället och andra berörda parter ska bildas för att stärka en bred- och god samordning för alla parter. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025.
  • En beredningsgrupp bestående av tjänstemän från staten, SKL och huvudmännen ska inrättas för att kontinuerligt samordna beslutade insatser och aktiviteter och säkerställa en fungerande samverkan. Gruppen ansvarar också bland annat för att identifiera behov och ta initiativ till analyser och beredningar med mera.
  • Ett samordningskansli ska stödja driften och utvecklingen av den nationella styr- och samverkansorganisationen.

Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision för e-hälsa (PDF, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2017-01-25

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se