KommITS stadgar

§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är ”KommITS” — Kommuner i IT-samverkan

§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

KommITS är en ideell förening och har till ändamål:

 • att främja medlemmarnas intresse i IT-frågor
 • att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • att vara plattforms- och leverantörsoberoende
 • att omvärldsbevaka nationellt och internationellt

§ 3. ORGAN

Föreningens organ är

 • Föreningsstämma
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning

§ 4. MEDLEMMAR

Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål och som är anställd i svensk kommun, kommunalförbund, kommunalt bolag eller liknande organisation där kommunen har ett väsentligt inflytande.

§ 5. ANSÖKAN

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas.

§ 6. UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.

Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.

§ 8. STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5-7 ordinarie ledamöter samt 2-4 suppleanter.Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av 2 år vid årsmöte, med rullande val.Då styrelsen praktiserar ett delat ansvarstagande i arbetet, konstituerar sig styrelsen i sin helhet själva. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare som väljs på ett år i taget inom styrelsen.

§ 9. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med 1 mars till 28 februari.

§ 10. FÖRENINGSMÖTE

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har en medlem per kommun en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte avhålls under sista kvartalet av ett kalenderår, på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast en vecka före årsmöte eller föreningsmöte.

§ 11. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av 2 justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse för samma tid
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Beslut om årsavgift till föreningen
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet. Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej göras till föremål för beslut.

§ 12. EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 20 % av medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall avhållas inom en månad efter det att det begärts.

Vid extra föreningsmöte kan endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 13. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen att:

 • verka för föreningens ändamål
 • verkställa av föreningsmöte fattade beslut
 • i samarbete med andra föreningar och organisationer anordna möten, kurser, utbildning eller sådant som bedöms gagna föreningen
 • omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
 • upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
 • främja samverkan med våra internationella vänföreningar
 • verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 14. FIRMATECKNARE

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant får närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 16. BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst 5 ledamöter är närvarande. Beslut kan fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 17. STYRELSEARVODE

Styrelsearvode utgår ej. Ersättning för rese- och merkostnader kan erhållas.

§ 18. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av föreningsmötet utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant.

§ 19. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

§ 20. HEDERSMEDLEM

Den som varit till särskild nytta för föreningen och dess intressen kan efter enhälligt förslag av styrelsen vid föreningsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem äger ej rösträtt vid föreningsmöten.

§ 21. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan göras av två på varandra följande föreningsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

§ 22. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av angivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.

§ 23. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft fr o m 20080508
Stadgarna är uppdaterade efter föreningsmöte 20140429