KommITS logotyp Länk till KommITS startsida
Senaste numret av tidskriften KommITS
Translate kommits.se You can translate kommits.se by choosing your language in the drop down list below.

Sunet bidrar till utvecklingen av Svensk e-legitimation

För att kunna utfärda e-legitimation behövs, vid något tillfälle, en fysisk id-koll. I syfte att underlätta för oberoende leverantörer av e-ID som vill utfärda legitimationer ska nu Sunet, tillsammans med SKL och ett antal andra aktörer, hitta en process för att grundidentifiera individer. Tanken är att id-kollen ska genomföras på offentligt drivna institutioner med hög tillgänglighet för Sveriges befolkning.

Denna text beskriver ett förslag på ett projekt med syfte att säkerställa tillgängligheten till Svensk e-legitimation genom att ta fram en gemensam nationell tjänst för grundidentifiering av personer. Grundidentifiering är den process varigenom en fysisk identitet verifieras och knyts till en digital identitet.

Vision
I framtiden ges alla invånare tillgång till en offentlig och enkel process som identifierar personer och möjliggör tillgång till de digitala tjänster som användaren önskar använda. Då består Svensk e-legitimation av ett antal innovativa aktörer som tillsammans erbjuder alla personer som verkar i Sverige enkel och säker inloggning till samhällets och den privata marknadens digitala tjänster.

Aktörer

  • SUNET
  • Projektägare. Ansvarar för tekniska specifikationer och implementation.
  • SKL
  • Ansvarar för kontakt med organisationer som driver samhällskontor.

Behov och Omvärldsanalys
Det nya ramverket för Svensk e-legitimation utgår ifrån att ett antal oberoende leverantörer ska konkurrera med varandra på en marknad där kunderna utgörs av förlitande parter (e-tjänster).
Erfarenheten av det nuvarandet e-legitimationssystem i Sverige visar på vikten av att det finns tillräcklig konkurrens mellan utfärare av e-legitimationer, vilket saknas dag. Dagens system med ett defactomonopol för BankID medför en risk att monopolet dikterar villkoren. Erfarenheten från andra länder visar också på att system med få utfärdare medför avsevärda risker (tex Diginotar-fallet i Holland). Den affärsmodell som e-legitimationsnämnden etablerat för valfrihetssystemet för Svensk e-legitimation är baserat på tanken om ett fixerat och förutsägbart pris mot förlitande part. De företag som visat intresse av att etablera sig som utfärdare av e-legitimation (tex Telia och Svensk e-identitet) vittnar om att det främsta hindret utgörs av svårigheten att etablera en landsomspännande funktion för grundidentifiering av personer.

Vi ser alltså att den affärsmodell som valts i syfte att göra e-legitimationer attraktiva för förlitande parter ställer krav på en lösning för effektiv grundidentifiering av personer för att nya aktörer ska våga ta steget in på en lönsam marknad.

Läs mer om projektet på Sunet:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2016-02-08

Tillbaka till föregående sida

KommITS | Postadress: c/o Marianne Olofsson, Munkedals kommun, Forum,
455 80 Munkedal | Tel ordf: 070 - 698 62 58 | E-post: kansli@kommits.se